නිපුණතා ක්ෂේත්ර සංවර්ධන වැඩසටහන (SSDP) යනු ශ්රී ලංකාවේ තාක්ෂණික වෘත්තීය අධ්යාපන හා පුහුණු පාඨමාලා වැඩිදියුණු කිරීමේ මූලික පියවරකි. මෙම වැඩ සටහන විද්යාව, තාක්ෂණ, පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධනය, වෘත්තීය පුහුණුව සහ උඩරට උරුමකරණය පිළිබඳ අමාත්යාංශය යටතේ ඇති නිපුණතා සංවර්ධන අංශය (SSDD) මගින් ක්රියාත්මක වේ.